Regulamin sprzedaży sklepu internetowego

1 Postanowienia ogólne

1/ Firma: FAKTOR ART Pracownia Artystyczna Joanna Stopka-Faktor
ul. Bachledy 7a, 34-500 Zakopane, NIP: 7361652609;

2/ Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.faktorart.pll w ramach którego Firma sprzedaje znajdujące się w jej ofercie produkty za pośrednictwem sieci Internet; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sklepie należy przez to rozumieć również Firmę; dane adresowe Firmy wskazane na stronie sklepu internetowego, są dostępną formą komunikacji ze sklepem internetowym;

3/ Magazyn– miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów; magazyn prowadzony jest przez Firmę;

4/ Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

5/ Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym;

6/ Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupu produktów oferowanych w Sklepie Internetowym;

7/ Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

8/ Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie. W bazie przechowywane są również dane zamieszczone na kontach poszczególnych Klientów;

9/ Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

10/ Strona produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat produktu oraz jego właściwości;

11/ Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową;

12/ Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające: rodzaj i ilość towaru który Klient zamierza nabyć, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Spółce przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu towarów będących przedmiotem zamówienia.

13/ Regulamin – Regulamin Sklepu;

14/ Potwierdzenie realizacji zamówienia – oświadczenie woli Spółki o przyjęciu do realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta;

15/ Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

16/ Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej z obsługą JavaScript i cookies;

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

17/ W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

18/ Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:

korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;
korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;
niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

2 Przyjęcie i realizacja zamówienia

Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferowanych produktów Sklep zamieszcza na stronie faktorart.pl . W ofercie Sklepu znajdują się produkty zamieszczone na stronie internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej.
Wszystkie produkty oferowane przez Firmę na stronie internetowej faktorart.pl są nowe i wolne od wad, chyba że co innego wynika z opisu produktu zamieszczonego na stronie Sklepu. Zdjęcia zamieszczone na stronie sklepu są poglądowe i mogą różnić się od towaru otrzymanego w rzeczywistości, w szczególności w zależności od posiadanej przez Klienta przeglądarki internetowej, karty graficznej wykorzystywanego przez Klienta sprzętu komputerowego itp. Informacje o składach zestawów umieszczone są w opisach produktów.
Oferta Sklepu obowiązuje na terenie całej Polski.
Oferta Sklepu skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
Klient może składać w Sklepie zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej faktorart.pl.
Klient korzystając z przygotowanych formularzy składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji realizującej dodanie wybranego produktu do Koszyka poprzez „DODAJ DO KOSZYKA” / „DO KOSZYKA” lub inny odpowiedni, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru/formę dostawy i płatności za zamówienie. W celu dokonania zamówienia i zakupienia produktów dodanych do Koszyka Klient zobowiązany jest użyć przycisku odpowiadającego treści ZAMAWIAM I PŁACĘ. Dokonanie wskazanych w tym ustępie czynności, uznawane jest za złożenie przez Klienta oferty.
Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania zamówienia zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie kolejna wiadomość́ elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Firmą do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Firma ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Firma nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Firmą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną̨ niezwłocznie zwrócone Klientowi.
W zamówieniu Klient dokonuje wyboru:
– rodzaju zamawianych produktów, zgodnie z ceną zawartą w ofercie Sklepu;
– ilości zamawianych produktów;
– sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (dopuszczalne są w tym zakresie różne adresy);
sposobu płatności

W trakcie wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności, w toku składania zamówienia, Klient otrzymuje bieżącą informację o kosztach danej dostawy i obowiązku ich zapłaty.
Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie Sklepu.
W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany przez Klienta o stanie zamówienia wraz z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Klient ma prawo wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji złożonego zamówienia (częściowa realizacja, zmiana lub anulowanie całości zamówienia i odstąpienie od zawartej umowy).
W przypadku, gdy produkt jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i brak jest możliwości choćby częściowej realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 3 dni, licząc od dnia wysłania informacji, o której mowa w ust. 12. Jeśli Klient dokonał w tym czasie zapłaty za produkt – Sklep zwróci Klientowi kwotę zapłaconą za produkt, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty anulowania zamówienia.
Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu czasowej niedostępności niektórych produktów, Klient ponosi koszty dostarczenia tylko pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego wskazania przez Klienta adresu dostawy.
Rejestracja Konta Klienta w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.

Klient może przeglądać asortyment Sklepu, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Do złożenia zamówienia bez założenia Konta Klienta wymagane jest podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu dostawy oraz adresu e-mail, Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do listy życzeń” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem porcelana.pl zakładki „Moje Konto” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest dokończenie procesu zakupu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Utwórz konto”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Firmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@faktorart.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Firmy wskazany w Rozdziale 1 punkt 1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

Firma może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, którymi w szczególności są :
– korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
– korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
– korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

Firma może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron za 30 dniowym wypowiedzeniem, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu.
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

3 Ceny towarów

Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty w tym aktualne ceny produktów, na faktorart.pl .
Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie:
– zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
– nie zawierają kosztów przesyłki, które są podawane w momencie wyboru przez Klienta sposobu dostawy i płatności;
– zawierają koszty przysługujące podmiotowi realizującemu płatność, związane z uiszczeniem przez Klienta ceny zakupu zamówienia.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
Ceny towarów w Sklepie obowiązują jedynie dla zamówień składanych przez Klienta za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: faktorart.pl
Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, tj. opłaty jakiej ma dokonać Klient przedstawiana jest na stronie pl , po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny i warunków akcji promocyjnych.
Ewentualne promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta (gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta), zostanie niezwłocznie wysłana przez Sklep wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem oferty Klienta.
Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sklepu z o przyjęciu zamówienia do realizacji (po uprzednim uznaniu rachunku Sklepu kwotą odpowiadającą cenie zamówienia, przy wyborze płatności w formie przedpłaty) zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie PDF, pouczenia Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

4 Zmiana zamówienia

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysłania przesyłki z zamówionymi produktami do Klienta.
Klient może dokonać zmian w zamówieniu kontaktując się z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@faktorart.pl .
Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć w szczególności: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za produkt została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego rachunku bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

5 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski:
– płatność przy odbiorze gotówką w przypadku osobistego odbioru w siedzibie Firmy;
– przelew na rachunek bankowy;
– za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24,  podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


Informację o łącznej wysokości kwoty do zapłaty za zamówione produkty oraz kosztach przesyłki Klient otrzymuje w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu.
W przypadku wyboru płatności przelewem, informację o łącznej wysokości kwoty do zapłaty za zamówione produkty, kosztach przesyłki oraz o rachunku bankowym, na jaki należy dokonać zapłaty Klient otrzymuje w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu. WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA OTRZYMANIA ZAMÓWIENIA na konto bankowe Firmy Bank PKO BP o numerze 71 1020 3466 0000 9602 0171 0730.

6 Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie–30 dni roboczych od daty potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep, o którym mowa w § 1 ust. 7. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
W przypadku wyboru opcji płatność przelewem, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od podmiotu realizującego płatność tj. w dniu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu ceny zamówionych produktów lub w przypadku wybrania sposobu płatności przelewem na numer konta spółki po zaksięgowaniu wpłaconej kwoty. 
Zamówienie na produkty, co do których Sklep ustalił różny czas realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki określany jest wówczas na podstawie produktów o najdłuższym czasie realizacji, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.
Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Firmy Inpost na adres domowy,  paczkomatu wskazany przez Klienta lub w przypadku odbioru osobistego, do Punktu Odbioru w siedzibie Firmy w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
Z chwilą wysyłki zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres email informację o wysłaniu zamówienia.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane anulując zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konatkt@faktorart.pl W przypadku, gdy zamówienie anulowano po uiszczeniu przez Klienta ceny nabycia zamówionych produktów, Sklep zwraca Klientowi kwotę nadpłaty w terminie 14 dni roboczych.
Wysyłka towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Szczegółowe warunki i sposób dostarczenia towaru określa Regulamin tej firmy (https://inpost.pl/regulaminy).
W przypadku, gdy dostarczona przesyłka nosi ślady zewnętrznych uszkodzeń, fakt ten należy zgłosić kurierowi obecnemu przy odbiorze lub osobie wydającej zamówienie w Punkcie Odbioru.
Do każdego zamówienia dołącza się dowód sprzedaży w postaci rachunku, lub faktury. Klient zobowiązany jest do wskazania w formularzu zamówienia niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT.

7 Zwrot towaru

Konsument może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży (złożonego zamówienia) w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu dostarczenia Konsumentowi zamówionych produktów.
Konsument może odstąpić od umowy składając Firmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Użycie wzoru nie jest obowiązkowe.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
Spółka niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przekaże konsumentowi na adres e – mail wskazany przez niego w toku składania zamówienia potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może być złożone w formie elektronicznej e – mailem na adres: kontakt@faktorart.pl lub w formie pisemnej na adres Firmy.
Sklep w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia.
Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, jeśli jest to przelew, lub na podany przez niego mailowo na adres: kontakt@faktorart.pl, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania przedmiotu danego zamówienia z powrotem oraz potwierdzeniu otrzymania nieuszkodzonego towaru.
Konsument ma obowiązek zwrócić przedmiot zamówienia / rzecz do Sklepu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, kiedy odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

8 Warunki reklamacji

Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sklep ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie pisemnej lub na piśmie na adres Sklepu lub email kontakt@faktorart.pl , z dopiskiem „Reklamacja”.
Klient ma 3 dni robocze na sprawdzenie poprawności przyjętego od kuriera zamówienia i zgłoszenie Obsłudze Sklepu Internetowego ewentualne uszkodzenia porcelany.
4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji; wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sklepowi dowód zakupu towaru, którym może być w szczególności kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
5. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać ani się nim kierować.
Reklamacji nie podlegają produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne powstałe w innych okolicznościach niż podczas transportu zamówienia oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji i nieprawidłowego użytkowania.
7. Sklep / Firma niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego przekaże Klientowi na adres e – mail wskazany przez niego w toku składania zamówienia potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
8. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sklepu dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sklep zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Termin do rozpatrzenia reklamacji ulega w takiej sytuacji zawieszeniu od momentu zgłoszenia Klientowi konieczności uzupełnienia braków reklamacji do dnia ich uzupełnienia przez Klienta.

 

9 Wyłączenie prawa odstąpienia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Firmą w ramach Sklepu nie przysługuje w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, jak również w przypadkach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.

10 Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma FAKTOR ART Pracownia Artystyczna Joanna Stopka-Faktor, dalej zwany „Administratorem”.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail: kontakt@faktorart.pl, adres pocztowy: ul. Bachledy 7a, 34-500 Zakopane
Podstawa prawna, jak i cel przetwarzania danych osobowych Klientów określony został w „OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW ADMINISTRATORA”, dostępny na stronie: https://faktorart.pl/polityka-prywatnosci

 

11 Postanowienia końcowe

Obecność produktów na stronach Sklepu nie jest równoznaczna z ich dostępnością w magazynie Sklepu i możliwością realizacji zamówienia.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest możliwe jedynie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.
Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin” pod adresem https://faktorart.pl/regulamin-sprzedazy oraz w siedzibie Firmy.
Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu Klienci są informowani przez umieszczenie pod adresem Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu i jego zakresu.
W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.